بانکداري سنتي:/پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي

در جدول زير مقايسه اي بين بانکداري الکترونيک و بانکداري سنتي انجام شده است.

ويژگي ها  
بانکداري نوين (الکترونيک) بانکداري سنتي
بازار نامحدود از لحاظ مکاني

از نظر زماني نامحدود و 24 ساعته

ارائه خدمات گسترده

ارائه خدمات متنوع براساس نياز و سفارش مشتري

تمرکز بر هزينه و رشد درآمد

وجود رابطه نزديک و تنگاتنگ ميان بانکي

حذف هزينه هايي مانند تهيه کاغذ، بروشورو کاتالوگ

کاهش آلودگي محيط زيست، ترافيک و ازدحام

رقابت نامهاي تجاري

نوآوري

بازار محدود

ارائه خدمات محدود

عدم رقابت بين بانک ها

ارائه خدمات به يک شکل خاص

کسب درآمد از طريق حاشيه سود

متکي بر شعب

در قيد ساعات اداري

نبود رابطه نزديک و مرتبط

نياز به تعداد زيادي نيروي انساني

مصرف بسيار زياد کاغذ

 

جدول 2-1: مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي

 

2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران

استقرار نظام بانکداري الکترونيکي علاوه بر بروز تأثيرات مثبت در زمينه ي اقتصادي، در ساير ابعاد اجتماعي و … نيز اثرات مثبت و قابل توجهي خواهد داشت. از اين رو با توجه به اين که بانکداري الکترونيکي در ايران نسبت به ساير کشورهاي پيشرو عقبتر است، لذا مي بايد موانع استقرار و توسعه ي بانکداري الکترونيکي، شناسايي و بر اساس آن راهکارهاي مورد نظر را به کار بست.