افزایش هزینه دولت:/پایان نامه درباره مخارج دولت

دانلود پایان نامه

دلایل افزایش هزینه های دولت:

 • توسعه مفهومی دولت در اقتصاد ملی
 • افزایش جغرافیایی و جمعیتی در حوزه نفوذ دولت ها
 • نیاز به رشد اقتصادی و ضرورت فعالیت دولت در این رابطه
 • تورم و افزایش هزینه خدمات عمومی
 • افزایش قدرت و قوه مالیاتی جوامع
 • جنگ و اقتصاد جنگی
 • لزوم تمهید خدمات مطلوب عامه
 • توسعه خدمات اجتماعی
 • تغییر ساختار اقتصادی
 • تغییرات تکنولوژی
 • گسترش بخش عمومی
 • دیوان سالاری داخلی و مالی غیرمؤثر و ناقص
 • عوامل سیاسی و اجتماعی
 • فعالیت های رفاهی
 • تأمین اشتغال مطلوب نیروی انسانی

سامتی (1382) در مطالعه خود تحت عنوان «اندازه مطلوب فعالیت های اقتصادی دولت در ایران» با استفاده از منحنی قوسی اقدام به اندازه گیری مقادیر بهینه فعالیت های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی برای دوره زمانی 77-1358 نموده است. سامتی اندازه مطلوب فعالیت های دولتی را در دو دوره جداگانه 67-1358 و77-1368به دست آورد به طوری که در ابتدا با استفاده از داده ها و اطلاعات آماری مخارج کل دولت و سپس هزینه های جاری و عمرانی دولتی و در نهایت هزینه های دولتی در قالب امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمومی، میزان بهینه هزینه های جاری و عمرانی این امور را به دست می آورد.

نتایج حاصل از این مطالعه به صورت ذیل می باشد:

1- اندازه مطلوب مخارج دولتی برای سالهای 67-1358 به میزان 22/26 درصد می باشد که از مقدار واقعی خود دراین دوره 81/25 درصد بزرگتر است.

2- اندازه مطلوب مخارج دولتی برای سالهای 77-1368 به میزان 6/19 درصد است در حالیکه مقدار واقعی آن طی همین دوره 51/25 درصد است.

3- حد مطلوب فعالیت های دولت در هزینه های جاری دوره اول و دوره دوم به ترتیب 26/20% و 97/13% می باشد که در مقایسه با اندازه واقعی این نوع هزینه ها که برای دوره اول و دوم به ترتیب 27/19% و 38/13% است،کمتر از مقدار مطلوب می باشد.

4- اندازه مطلوب هزینه های سرمایه ای برای دوره های اول و دوم به ترتیب 177/5 و 881/5 می باشد که در مقایسه با متوسط اندازه واقعی این هزینه ها در دوره اول و دوم به ترتیب 53/6% و 13/7% از GDP رقم های کوچکتری را نشان می دهند.

دانلود پایان نامه