استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت:رقابت درابعاد کیفیت

دانلود پایان نامه

رقابت درابعاد کیفیت

ضرورتی ندارد که سازمان ها دررقابت با یکدیگر در همه ابعاد کیفیت بهترین باشند بلکه هر سازمان براساس شرایطی که درآن قرار دارد معمولاً تلاش می کند در چند مورد از ابعاد مذکور بهترین باشد. مثلاً محصولات ژاپنی ارسالی به بازارهاي آمریکایی به نحوي بودند که بر روي قابلیت اطمینان و تطابق محصولات آن تاکید ویژه می شد درحالیکه سایر ابعاد چندان موردتوجه نبودند .شعار تناسب و رنگ و نرخ تعمیر پائین اتومبیل هاي ژاپنی معروف است درحالیکه کمتر به دوام پایین آن (درقیاس با ماشین هاي امریکایی) پرداخته شده است.علیرغم این نقاط ضعف، اتومبیل هاي ژاپنی به صورت یک سمبل درآمده و مورد رضایت بسیاري از مشتریان آمریکایی است.(بخشي،1386)

براي شرکت هایی که بر روي بازارهاي انبوه هدفگذاري کرده اند اینگونه رویکردي هرگز امکان پذیر نیست و هم اینکه براي به شهرت رسیدن درکیفیت، ضرورتی به پرداخت به همه ابعاد نیست و سایر تولیدات ژاپنی نشان می دهد سرآمدي در یک یا دو جنبه از ابعاد مانند قابلیت اطمینان و تطابق در مورد اخیر،اغلب براي دستیابی به تعالی کسب و کار کافی می باشد.

2-2-3- مشتري[1]   

در تعاریف مربوط به کیفیت معمولاً هر جا ذکري از مشتري می شود می توان آن را به کلیه کسانی که از محصول یا فرآیند تولید محصول (یا خدمت) تاثیر می پذیرند بسط داد در یک تقسیم بندي مشتري به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می شود: (بخشي،1386)

الف) مشتریان خارجی: [2]نه تنها مصرف کننده نهایی بلکه مشتري خارجی واسطه ها و بازرگانانی که محصول را به مصرف کننده نهایی می رسانند نیز شامل می شود همچنین مشتریانی که لزوماً خریدار محصول نمی باشند مانند مراجع قانونی دولتی در این تعریف قرار می گیرند.

ب) مشتريان داخلی[3]: در یک موسسه تولیدي همه بخشهاي مختلف تولید که قطعات را آماده مونتاژ  می کنند مشتري داخلی محسوب می گردند.علاوه بر این هر واحد دیگري که به نحوي در تامین کیفیت نقش دارد،نظیر واحد خرید یا بازار یابی،در زمره مشتریان داخلی قرارمی گیرند.

2-2-4- محصول[4]  

محصول یعنی ماحصل انجام فعالیت ها یا فرآیند ها که ممکن است ملموس یا غیر ملموس یا ترکیبی  از هر دو باشد.(استاندارد ایران، ایزو 8402)

در استاندارد هاي کنونی مدیریت کیفیت،محصولات نیز بر حسب نوع در چهار رده طبقه بندي        می شوند:

الف- سخت افزار (از قبیل قطعات ،اجزاء ،دستگاههاي مونتاژ شده)

ب- نرم افزار  (از قبیل برنامه هاي کامپیوتري ،روشهاي اجرایی ،اطلاعات،داده ها و سوابق(

ج- خدمات )از قبیل بیمه، بانکداري و حمل و نقل (

د- مواد فراوری شده از قبیل مواد اولیه،ورق،سیم،مایعات،جامدات،گازها (استاندارد ایران، ایزو 8402)

[1] Customer

[2] External Customer

[3] Internal Customer

[4] Product

دانلود پایان نامه