ارزیابی متوازن نسل اول/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه
  ارزیابی متوازن نسل اول

ارزیابی متوازن شامل چهار دسته معیارها می باشد که چهار وجه آن را تشکیل می دهند . عبارت متوازن در ارزیابی متوازن به معنای زیر است :

  • برقراری توازن بین معیار های مالی و معیار های غیر مالی .
  • برقراری توازن بین ذینفعان و عوامل اثر گذار درونی و برون سازمانی .
  • توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد .
  • توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت .(بختیاری, پرویز؛ 1383 )

چهاروجه ارزیابی متوازن به شرح زیر می باشد :

  1. منظر مالی[1]
  2. منظر مشتری [2]
  3. منظر فرآیند های داخلی کسب و کار [3]
  4. منظر رشد و یادگیری[4]

طراحان ارزیابی متوازن ، آن را به ارقام وسنجه های داخل یا یک کابین خلبان هواپیما تشبیه می کنند . آنان می گویند : برای عملیات پیچیده راهبردی و پرواز یک هواپیما، خلبانها نیاز به اطلاعات تفصیلی درباره بسیاری از جنبه های پرواز دارند . آنها نیاز به اطلاعاتی درباره سوخت ، سرعت هوا ، موقعیت ، مقصد و سایر سنجه هایی که محیط فعلی و پیش بینی شده را خلاصه می کنند دارند . همینطور پیچیدگی مدیریت یک سازمان نیز امروز نیاز دارد که مدیران ، عملکرد را در حوزه های مختلف بصورت همزمان مشاهده نمایند. (1992Kaplan, R, &  Norton, D.P,)

ماسنجه های مالی را می توانیم شاخصهای تابع یا پیامد بنامیم . آنها نتایج اقداماتی اند که در گذشته انجام شده است . روش ارزیابی متوازن این شاخص های پیامد را با محرکه های عملکرد اقتصادی آینده یعنی شاخص های هادی کامل می کند . شاخصهای هادی از طریق مشخص کردن فعالیت ها و فرآیند هایی که به عنوان عوامل اصلی تحقیق شاخصهای تابع موفقیت شناخته شده اند ، سازمان را متمایز می کنند . نظام ارزیابی متوازن ترکیبی از سنجه های هادی و تابع عملکرد را در برگیرد .

جدول 4-2 به موضوع سنجه های هادی و تابع می پردازد.(بختیاری, پرویز؛ 1386)

 

جدول2‑5 :سنجه های هادی و تابع عملکرد(بختیاری ، پرویز؛ 1386)

شرح تابع هادی
تعریف سنجه هایی که برنتایج نهایی متمرکز هستند و معمولاً عملکرد گذشته را به تصویرمی کشند . سنجه هایی که به عملکرد مورد نظر در سنجه های تابع منجر می شود و به سنجش فرآیند ها و اقدامات واسطه ای می پردازند .
مثال سهم بازار

فروش

رضایت کارکنان

ساعات سپری شده با مشتریان

پیشنهاد های خدمات تدوین شده

غیبت کارکنان

مزایا بسادگی قابل تشخیص و اندازه گیری هستند ماهیت پیش بینی کننده دارند و امکان اعمال تعدیلات لازم را براساس نتایج فراهم می آورند .
معایب برعملکرد گذشته تمرکز دارند و اقدامات جاری را منعکس نمی کنند قابلیت پیش بینی کننده ندارند . ممکن است تشخیص و اندازه گیری آنها مشکل باشد معمولاً جدید هستند و سابقه ای از بکارگیری آنها وجود ندارد .

[1] -Financial Perspective

[2] -Customer Perspective

[3] -Internal Business Perspective

[4] -Innovation and Learning Perspective

دانلود پایان نامه