ارزش فناوري اطلاعات //پایان نامه درباره پذیرش تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه

– ارزش فناوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات و ارتباطات در واقع فناوري غالب در هزاره جديد است. (هافکين، 1383،  ص 25).

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است. مهم ترین تغییرات ناشی از این فناوری در جهان را مارشال مک لوهان در عبارت “دهکده جهانی” خلاصه کرده است. بستری که در آن مردم نقاط مختلف کره زمین مانند ساکنان یک دهکده امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند. (روشندل و صابر، 1391، ص 110)

اطلاعات و ارتباطات و فناوري هاي آن دو وظيفه مهم به عهده دارند: ايجاد، تهيه، توزيع  و امثال ارائه و تحويل اطلاعات درون سازماني و همچنين جمع آوري و انتقال اطلاعات ميان و برون سازماني از          فعاليت هاي ساير سازمان هاي جانبي يا واسطه و حتي رقبا در ابعاد مختلف و در فعاليت هاي بين المللي و جهاني در صورتيکه فناوري اطلاعات و ارتباطات به روش دقيق و مناسبي طراحي شود و همراه و هماهنگ با هدف ها و مأموريت هاي برنامه هاي سازمان باشد؛ در حکم اهرمي بسيار توانمند براي رشد و ارتقاي کارکنان سازمان به کار گرفته مي شود. اما هر گاه اين برنامه ريزي به طور صحيحي صورت نگيرد بدون شک هزينه اي سنگين و بيهوده اي در بر خواهد داشت که توجيه اقتصادي ندارد. (مومني، 1380، ص623-622).

 

فناوري اطلاعات كمك مؤثري به برقراري ارتباط كرده است چنانكه اكنون ارتباط بين شخص با  شخص و انتقال اطلاعات به راحتي ميسر شده است. مانند پست هاي الكترونيكي[1]، انتقال اصوات[2]به صورت الكترونيكي ودورنگارها[3]وشبكه هاي درون سازماني[4].

 

5-2-2- فناوري اطلاعات، نياز امروز مديران فردا

فناوری اطلاعات، انقلاب رایانه ای و اینترنتی در چند سال اخیر تغییر وسیع و سریعی را در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پدید آورده است. این فناوری از یک سو نه تنها مهم ترین ابزار، روش و سرمایه برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید و ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش،اشتغال، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاها و صنایع محسوب می شود، بلکه فرصتی استثنایی برای جبران عقب ماندگی های کشورهای در حال توسعه به منظور ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطلاعات می باشد. (قاضی نوری و همکاران، 1391، ص 176)

تنوع و پيچيدگي فعاليت هاي مختلف علمي، اقتصادي، آموزشي و… در قالب سازمان هاي مختلف و گستردگي ارتباطات درون سازماني و برون سازماني در نظام هاي مديريتي امروز و همچنين شاخص ها و عوامل فراوان مؤثر در رشد و توسعه سازمان ها بيش از هر زمان ديگري نيازمند باشند به سلاح ها و ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه مديريت كه با ظهور پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه اي ديگر گرفته است مهمترين و شايد اثرگذارترين دست يافته بشر در طول چند قرن اخير باشد، تا جايي كه مهمترين كالاي تجاري قرن حاضر را اطلاعات معرفي كرده اند. تأثير  مستقيم و غير مستقيم ICT در تمامي ساختارها و سطوح زندگي عادي مردم و نفوذ و توسعه ابزارهاي اين پديده عصر جديد در پييچده ترين فعاليت ها‌، مؤثرترين عامل در راه توسعه فناورانه و به تبع آن اطلاعاتي بشر بوده است. ظرفيت هاي بالقوه ICT مديران پيشرو را مجاب مي كند تا با نگرشي عميق بر ابزارهاي اين پديده جهان شمول قابليت هاي بالفعل سازمان خود را به منصه ظهور گذارند. در واقع پديده ICT، دو سيستم مديريت اطلاعات و مهندسي اطلاعات را براي مديران به ا رمغان مي آورد. مديران پيشرو هميشه به دنبال فناوري هاي هستند كه جريان كار را تسريع و تسهيل مي كند در واقع مديران براي ايجاد ارتباطات مؤثر ما بين سطوح طولي و عرضي سازمان همچنين ساده كردن جريان امور براي جمع آوري و راهبرد مناسب اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت سازمان خود ناگزير از شناخت ظرفيت هاي موجود سازمان خود و نياز سنجي ظرفيت هاي تكميلي هستند. بدون شك ICT موجب تقويت توانايي ها و خلاقيت هاي مديران پيشرو مي شود. با اين نگرش يك مدير وكارمندان او وقتي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي را به سازمان خود تزريق كنند مي توانند به جاي سنتي كاركردن، ‌سريع تر و با دقت تر از قبل كار كنند ضمن اينكه مدير مي تواند نظارت و مديريت غير متمركز را تجربه كند. (رضائي، 1384، ص38).

به كارگيرى فناورى اطلاعات در سازمان، نيازمند ملاحظات مختلف مديريتى، فرهنگى، فنى و … مى باشد. همچنين در اين راستا بايد به ويژگى هاى شغل و شاغل در استفاده از فناورى اطلاعات توجه نمود. ويژگى هاى شغل از قبيل اهميت شغلى و همچنين ويژگى هاى شاغل مانند سن و يا جنسيت شاغل مى تواند در ميزان استفاده و به كار گيرى فناورى اطلاعات تاثير گذار باشد. (اکبری و اسماعیل زاده، 1392، ص 6)

 

[1] -E-mail

[2] -voice mail

[3] -fax

[4] -lan

دانلود پایان نامه