ارزش اطلاعات حسابداری:”پایان نامه درباره اقلام تعهدی و سهام “

ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران:

سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شیوه تجربی از طریق وجود یا نبود همبستگی، بین اطلاعات حسابداری در اختیار عموم با تغییرات قیمت اوراق بهادار شرکت‏ها، مورد تحقیق قرار گرفته است. اگر همبستگی معناداری وجود داشته باشد، این به معنای وجود شاهدی است مبنی بر اینکه اطلاعات حسابداری در زمینه ارزش شرکت سودمند هستند، این مطالعات شامل آزمون‏های مربوط به فرضیه بازار کارا [1] نیز می‏شوند.

فرضیه بازار کارا (EMH) به میزان سرعتی اشاره دارد که طبق آن اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه نسبت به اعلام اطلاعات جدید واکنش نشان می‏دهند. تعریف کلاسیک کارایی بازار این است که (1) بازار اطلاعات موجود را کاملا منعکس می‏کند و (2)در نتیجه قیمت‏های بازار بلافاصله نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می‏دهند. به بیان دیگر اطلاعات جدید به سرعت در قیمت اوراق بهادار منعکس می‏شوند. اگر این فرضیه درست باشد، یک کلمه اطلاعات تنها در صورتی برای سرمایه گذاران ارزشی دارد که شواهدی مبنی بر یک پاسخ قیمتی نسبت به این اطلاعات جدید وجود داشته باشد.در صورت بروز چنین اتفاقی گفته می‏شود قلم اطلاعاتی مربوطه دارای محتوای اطلاعاتی[2] است)ولک ،1387).

 

2-3 فرضیه بازار کارا:

حدود 25 سال پیش «اوجین فاما »[3] در تحقیقی نشان داد که تغییرات قیمت با بازار سرمایه هیچ همبستگی ندارد. او بر این باور بود که نبودن همبستگی بدان سبب است که بازارها کارا هستند و آن بدین معنی است که در این بازارها قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعاتی است که بدون هیج نوع تعصب یا یکسونگری در بازار وجود دارد. بازار هیچ اطلاعات با اهمیت و اثرگذار را نادیده نمی‏انگارد و این پدیده به نام «فرضیه بازار کارا » شهرت یافته است. این دیدگاه جنبه نظری (تئوریک) دارد و برای این که بازار کارا وجود داشته باشد، شرایط زیر کافی است :

  • برای معامله اوراق بهادار از بابت معامله نباید هیچ هزینه ای را تحمل کرد.
  • تمام اطلاعات موجود به صورت یکسان و بدون هیچ هزینه ای در دسترس همه معامله گران قرار می‏گیرد.
  • همه معامله گران در مورد استفاده از اطلاعات موجود انتظارات همگون یا متجانس دارند .

برای ارائه یک الگوی نظری (تئوری) این شرایط کافی است، ولی برای دستیابی به تقریبی از بازار کارا، در دنیای واقعی این‏ها ضروری نمی‏باشند. آنچه برای کارایی بازار لازم می‏باشد این است که تمام اطلاعات موجود بی درنگ یا پس از اندک زمانی و بدون اعمال هیچ نوع نظر شخصی در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد. به بیان دیگر، هر کجا در مورد اوراق بهادار خاصی اطلاعات با اهمیت و اثرگذار جدیدی وجود داشته باشد و به نظر برسد که آن می‏تواند بر انتظارات سرمایه گذاران اثر بگذارد(آن‏ها را تغییر دهد ) معامله قیمت اوراق بهادار باید به سرعت واکنش نشان دهد و آن را منعکس نماید.

در واقع کارایی از دو بخش تشکیل می‏شود: بخش نخست در رابطه با سرعتی مطرح است که بازار واکنش نشان می‏دهد؛ بخش دوم به وجاهت این واکنش مربوط می‏شود. در مورد سرعت، شواهد بیانگر این است که آن امری قطعی است. بازار در برابر اطلاعات جدید(و حتی در برابر اطلاعات مورد انتظار ) واکنش بسیار سریع نشان می‏دهد. برای مثال، نتیجه تحقیقات نشان می‏دهد که در بسیاری از موارد واکنش بازار در برابر اطلاعات جدید ظرف چند ساعت به اوج خود می‏رسد(به اصطلاح کامل می‏شود). همچنین نتیجه تحقیقات نشان می‏دهد که پس از انتشار گزارش‏های مربوط به سود سالانه ،تقریبا 85 تا 90٪ اطلاعات بر قیمت سهام اثر گذاشته است. در مورد صحت اطلاعات، شواهد و نتیجه تحقیقات چندان روشن نیست. تحقیقات اولیه توانست این پدیده را تایید کند، ولی برخی از تحقیقاتی که به تازگی انجام شد به این نتیجه رسید که در مورد صحت کامل اطلاعات تردیدهایی به وجود می‏آید. بخشی از این تردیدها بدان سبب است که نمی‏توان «دانش مناسب» را تعریف کرد. این موضوع به ویژه زمانی مشکل می‏شود که در این دنیا دیدگاه‏ها و نظرهای متفاوتی وجود دارد، یعنی ما در دنیایی متشکل از مجموعه باورهای ناهمگون یا نامتجانس زندگی می‏کنیم .

حتی اگر باورها یا اعتقادات همگون یا متجانس باشند، باز هم باید منتظر انواع واکنش‏های مختلف و متعدد باشیم. اکثر مطالعات در این حوزه، متغیرهای زیر را در نظر گرفته اند: تجزیه سهام، پدیده‏های پیش بینی نشده جهانی و اخبار اقتصادی، اعلامیه تغییر در رویه‏های حسابداری و پدیده‏های خاص شرکتی می‏باشند. علت انجام تحقیقات این فرضیه است که آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودی به طور معقول عمل می‏کند و این که آیا اطلاعات بدون درنگ و بدون تامل و گرایش خاص در قیمت اوراق بهادار منعکس می‏شود یا خیر (پارساییان،صص251-244).

[1] Efficient –market Hypothesis

[2] Information Content

[3] Fama Eugene